Menu

+ เพิ่มกิจกรรม แสดงรายการทั้งหมด > แสดงแต่ละห้องประชุม เข้าสู่ระบบ
1. ห้องประชุมคณาพันธ์
2. ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 ห้อง Video Conference
3. ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1/1 ข้าง งานส่งเสริม
4. ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1/2 ข้าง ICT
5. ห้องประชุมอาคารพัสดุ

รวมทุกห้องประชุม