Menu

+ เพิ่มกิจกรรม แสดงรายการทั้งหมด > แสดงแต่ละห้องประชุม เข้าสู่ระบบ
1. ห้องประชุมคณาพันธ์
2. ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 ห้อง Video Conference
3. ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1/2 ข้าง ICT
4. ห้องประชุมอาคารพัสดุ
5. ระบบ Web Conference
6. ห้องประชุมรพท.อำนาจเจริญ
7. ห้องประชุมสสอ.เมืองอำนาจเจริญ
8. ห้องประชุมศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง
* กรุณาติดต่อศูนย์แพทย์ก่อนบันทึกข้อมูลการจอง

รวมทุกห้องประชุม